شرایط عمومی پذیرش دورههای فراگیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

کسب علم وتحصیل در دانشگاه پیام نور مبتنی بر نظام خاص آموزشی است که با تحصیل در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد مرسـوم(سنتی) تفاوت اساسی دارد. در نظام آموزشی این دانشگاه محور اصلی یادگیری دانشجو است و دانشجو یاد میگیرد که چگونه با استفاده از مواد آموزشی و منابع مختلف به کسب علم و دانش بپردازد. در این نظام دانشجو الزام به حضور در کلاس های نظری ندارد و در عین حال می تواند از استاد معرفی شـده برای دروس بهرهمند شود.

جدول ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال 1398

جدول ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال 1398

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی

حضرت علی علیه السلام اولین امام شیعیان درباره کتاب می فرمایند: "کسی که با کتاب ها آرامش می یابد هرگز آسایش از او سلب نمی شود."